RODO

5 maja 2018 r. zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym informujemy o zasadach, na jakich odbywa się przetwarzanie danych osobowych przez

Społeczną Branżową Szkołę I Stopnia w Piotrkowie Kujawskim po dniu 25 maja 2018 r.


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Społeczna Branżowa Szkołą I Stopnia w Piotrkowie Kujawskim, reprezentowany przez dyrektora Sylwię Wilińską . Informacje dotyczące danych osobowych przechowywane są i przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa oraz zasad ochrony prywatności.

Społeczna Branżowa Szkoła I Stopnia w Piotrkowie Kujawski pozyskuje informacje o uczniach, ich rodzicach/opiekunach prawnych, pracownikach, podmiotach współpracujących i ich zachowaniu poprzez:

1) dobrowolnie wprowadzone w formularzach, umowach, wnioskach informacje;

2) dobrowolnie podawanie danych osobowych osobom uprawnionym.

ZAKRES I CEL ZBIERANYCH DANYCH

Zakres i cel zbierania danych jest zawarty w „Zasadach zbierania i przetwarzania danych” przez Administratora stanowiących załącznik do „Polityki Ochrony Danych” dostępny w siedzibie Społecznej Branżowej Szkole I Stopnia w Piotrkowie Kujawskim ul. Włocławska 39 88-230 Piotrków Kujawski.


PRAWO DO WGLĄDU, POPRAWIENIA I USUNIĘCIA INFORMACJI O UŻYTKOWNIKU

Społeczna Branżowa Szkoła I Stopnia w Piotrkowie Kujawskim pozwala każdemu uprawnionemu na wgląd, modyfikację, sprostowanie, ograniczenie przetwarzania jego danych osobowych przez administratora danych.


PRAWO UŻYTKOWNIKÓW DO WYSTĄPIENIA O KOPIĘ DANYCH, PRZENOSZENIA DANYCH, OBOWIĄZEK POINFORMOWANIA O NARUSZENIU LUB WYCIEKU DANYCH

Zgodnie z art. 20 rozporządzenia (RODO)  każdy, którego dane są przetwarzane może wystąpić do administratora danych o wydanie kopii danych, które mu dostarczył. Użytkownik ma prawo do przeniesienia nie tylko danych dostarczonych administratorowi, ale wszystkich danych, jakie administrator zgromadził na temat danej osoby. Dane osobowe zostaną przekazane w ustrukturyzowanym formacie w postaci pliku pdf. Administrator danych ma obowiązek poinformowania użytkownika o wycieku jego danych osobowych.


PRAWO DO SPRZECIWU

Zgodnie z art. 21 RODO osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Sprzeciw musi wynikać z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją danej osoby. W określonych przypadkach każda osoba ma prawo do ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych, które będzie polegało na zobowiązaniu administratora danych do zaprzestania przetwarzania danych i ograniczenia się wyłącznie do ich przechowywania.


UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z obowiązującym prawem dane osób, podmiotów są udostępniane innym podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – tylko gdy wystąpią z żądaniem wynikającym ze stosownej podstawy prawnej.


ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH

Zapewniamy, że Społeczna Branżowa Szkołą I Stopnia w Piotrkowie Kujawskim przestrzega „Polityki Ochrony Danych”. Dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom świadczonych przez nas usług był jak najwyższy i gwarantował bezpieczeństwo danych. Dostęp do danych osobowych mają tylko uprawnieni pracownicy, którzy zostali przeszkoleni zgodnie z „Polityką Ochrony Danych” i podpisali stosowne zobowiązania obligujące ich do ochrony danych. Zastosowaliśmy środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych.


KONTAKT

W przypadku wątpliwości lub pytań dotyczących polityki prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych zachęcamy do kontaktu:

Społeczna Branżowa Szkoła I Stopnia w Piotrkowie Kujawskim tel. 54 2655100 lub 661484487,

email: szkolyspolecznepiotrkow@wp.pl